Rozważania różańcowe na Dzień Papieski , 14 października 2018

Posted by

Święty Jan Paweł II podkreślał, że „różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych (Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 10 października 1999 r.).

Ma on swoją długą i piękną tradycję. Ci, którzy go odmawiają, mogą dać świadectwo mocy tej modlitwy, jej bogactwa i głębi. Jest to codzienne spotkanie, którego Maryja i ja nigdy nie zaniedbujemy” (12 maja 1991).                         Zachęceni  tymi słowami Świętego Jana Pawła II trwajmy na tej modlitwie, ufając, że dzięki  niej będziemy mogli doświadczyć radości i pokoju serca oraz swego rodzaju promieniowania ojcostwa, którego doświadczaliśmy od naszego wielkiego Rodaka. Rozważajmy wspólnie teksty zaproponowane niegdyś przez papieża.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące światło zmartwychwstałego Chrystusa ostatecznie zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi wierzących nadzieję i radość. Moi drodzy, prowadzeni przez liturgię, módlmy się do Pana Jezusa, aby świat zobaczył i uznał, że dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu to, co uległo zniszczeniu, zostaje odbudowane, to, co było stare, odnawia się, i wszystko powraca – jeszcze piękniejsze – do swej pierwotnej doskonałości” /26.03.2005/.                                      Maryjo, nasza Matko, tak często trudno jest nam zrozumieć, że wiara przekracza możliwości poznania i rozumienia. Ucz nas, jak wkroczyć na tę drogę, bo Ty sama jesteś błogosławioną, która uwierzyła. Maryjo, pomóż nam uwierzyć, że zmartwychwstanie Twego Syna może dokonać się także w naszym życiu, naszych sprawach, radościach i trudnościach oraz byśmy nie lękali się kroczyć drogami wiary.

 Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„Chrystus posiada pełne prawo ostatecznego sądzenia ludzkich czynów i ludzkich sumień. Jest bowiem Odkupicielem świata. Prawo to nabył przez krzyż. W ten sposób Chrystus – ukrzyżowany i zmartwychwstały, Chrystus, który wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca – jest Panem życia wiecznego, wywyższony nad światem i nad dziejami jako Znak nieskończonej miłości, otoczony chwałą, a jednocześnie pragnący otrzymać odpowiedź miłości, aby dać każdemu człowiekowi życie wieczne” /19.04.1989/.                                    Maryjo, tak trudno czasem uwierzyć, że kiedyś wszystko będzie inaczej, że niebo naprawdę istnieje, że nie ma tam bólu, łez, samotności. Czasem wydaje się ono być tak daleko, tak nieosiągalne. Przymnóż  nam wiary, że, żyjąc z  Tobą i Twoim Synem, kiedyś dotrzemy  do nieba i zrozumiemy drogę, którą On nam zaproponował.

Zesłanie Ducha Świętego

„Przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania ze Swymi darami i owocami łaski ma za zadanie formowanie dojrzałych i odpowiedzialnych chrześcijan […]. Dojrzałość bierzmowanych, podobnie jak Apostołów, wyraża się w dynamicznym i świadomym apostołowaniu, to jest w dawaniu żywego świadectwa Zmartwychwstałemu Panu i Jego Ewangelii […]. Życie chrześcijańskiego nie improwizuje się. Wymaga ono prawdziwego pogłębienia świadomości […]. Z drugiej strony, otrzymany sakrament z natury swej dąży do uzewnętrznienia się w życiu człowieka. Powinien on prowadzić do większej wierności w katechezie, do bardziej ożywionego uczestniczenia w praktykach religijnych, do konsekwentniejszego zachowania się w codziennym życiu” /27.05.1979/.

Maryjo, nasza Matko, od momentu chrztu świętego jesteśmy świątynią Boga  i mieszka w nas Duch Święty. Pozwól nam razem z Tobą kroczyć drogą wiary i otwartości na Bożego Ducha w naszej codzienności.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Wniebowzięcie Matki stanowi dopełnienie chwalebnych tajemnic Jej Syna: Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia. W ślad za tym, który zmartwychwstał i wniebowstąpił, Maryja, Jego Matka, zostaje wzięta do nieba i uwieńczona koroną takiej chwały, jaką winna cieszyć się Matka Boga […]. Jakkolwiek mógłby ciążyć nam świat, ilekolwiek mógłby mieć w sobie zła, grzechu, cierpienia, wzrok wiary utkwiony w Bogarodzicy zawsze odkrywa w nim Początek świata lepszego. I to jest owoc szczególny święta Wniebowzięcia” /15.08.1979/.

Maryjo, w Twoim Wniebowzięciu jest zawarta tęsknota za miłością, która przekracza granice życia i śmierci i pozwala wierzyć, że naszym celem jest spotkanie z Bogiem w niebie. Maryjo, pomóż nam wkroczyć na drogę wiary, abyśmy potrafili z nadzieją patrzeć w przyszłość, która tam na nas czeka.

 Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

„Powinniśmy wpatrywać się w Maryję i wzywać Jej imienia, zwłaszcza w tym miesiącu Jej poświęconym, odmawiając Różaniec. W tej modlitwie Najświętsza Dziewica jest przewodniczką naszych rozważań nad głównymi tajemnicami Odkupienia. Wiara Maryi niech będzie również naszą wiarą; Jej radość niech stanie się także naszą radością. A skoro Ona jest przyczyną naszej radości, starajmy się z naszej strony być radością Maryi i razem z Nią, Królową Nieba, dążyć do błogosławionej Ojczyzny” /17.05.1992/.                                      Maryjo, Ty jesteś naszą Matką obecną w  każdej chwili naszego życia i  zawsze nam  pomagasz oraz wypraszasz łaski  i delikatnie napominasz. Pozwól, abyśmy doświadczyli, że Twoja obecność przy nas może być pomocą w odkryciu królowania Twego Syna w naszym codziennym życiu.

ZAKOŃCZENIE

Maryjo, nasza Najlepsza Matko, radujemy się, że dziś razem z Tobą, że mogliśmy kroczyć drogami wiary, umacniając się modlitwą różańcową. Ty wiesz, jak wielkim darem jest dla nas  uciszenie  serca, gdy  kontemplujemy modlitwę, która jest streszczeniem Ewangelii. Prosimy Cię, byś uprosiła nam łaski u swego Syna, abyśmy nie lękali się iść za Tobą w naszej codzienności a zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą trudne doświadczenia życiowe.                    Maryjo, prosimy Cię, jako Twoje dzieci, bądź Przewodniczką w każdej chwili naszego życia.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *